پروژه1

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت عمران مسکن
  • موضوع قرارداد: انجام خدمات پرداخت نما
  • موقعیت پروژه: وحدت 1/3
  • زیربنای پروژه: 900
  • تاریخ شروع پیمان: 92/07/08
  • تاریخ پایان پیمان: 93/02/08
  • مدت پیمان: 12 ماه
  • مبلغ قرارداد: 2،984،000