گچ ساختمان اداری

گچ ساختمان اداری

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت ساختمان سازی شرق
  • موضوع قرارداد: انجام خدمات ابزار کاری
  • موقعیت پروژه: بلوار وحدت
  • زیربنای پروژه: 700
  • تاریخ شروع پیمان: 96/07/08
  • تاریخ پایان پیمان: 96/12/08
  • مدت پیمان: 5 ماه
  • مبلغ قرارداد: 8،745،000