گچ ساختمان مسکونی

گچ ساختمان مسکونی

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت گچ سمنان
  • موضوع قرارداد: انجام زیر ساخت ساختمان مسکونی
  • موقعیت پروژه: خیابان آزادی
  • زیربنای پروژه: 552
  • تاریخ شروع پیمان: 95/07/08
  • تاریخ پایان پیمان: 96/02/08
  • مدت پیمان: 12 ماه
  • مبلغ قرارداد: 4،593،333